Κάτοικοι Εξωτερικού

  • Υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος.
  • Λήψη κλειδάριθμου.
  • Απόκτηση ΑΜΚΑ.
  • Επίσκεψη για τα θέματά σας στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.
  • Πιστοποιητικά για μεταβίβαση ακίνητων (ΕΝΦΙΑ).
  • Θέματα συνταξιοδοτικά.
  • Υπολογισμός φόρου εισοδήματος.
  • Σύνταξη μισθωτηρίων συμβολαίων.
  • Ρύθμιση οφειλών.
  • Λοιπά φορολογικά θέματα.

Τηλ. Αρτέμιδα: +30 (22940) 80314
Τηλ. Άνδρος: +30 (22820) 24214
Λήψη νέων