Ενάρξεις – Διακοπές

  • Προσωπικών επιχειρήσεων, φυσικών προσώπων, ίδρυση νομικών προσώπων, νέα καταστατικά και τροποποιήσεις καταστατικών.
  • Διαδικασίες ΓΕΜΗ.
  • Διακοπές επιχειρήσεων φυσικών και νομικών προσώπων και λύσεις καταστατικών.

Τηλ. Αρτέμιδα: +30 (22940) 80314
Τηλ. Άνδρος: +30 (22820) 24214
Λήψη νέων